GREENWENT - rekuperacja, wentylacja, klimatyzacja, systemy solarne. Aby poprawnie obejrzeć stronę należy zainstalować wtyczkę FLASH PLAYER.

DOTACJA NA KOLEKTORY SŁONECZNE

Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych

Dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych udzielane są na zasadach określonych w Programie Priorytetowym. Program Priorytetowy określa m.in. budżet programu, wysokość dotacji, terminy składania wniosków oraz szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć, a także wskazuje koszty kwalifikowane przedsięwzięcia, jakie mogą być objęte kredytem.
Kredyty z dotacją NFOŚiGW udzielane są przez banki na podstawie umów o współpracy.

Postępowanie przy udzielaniu dotacji NFOŚiGW na częściowe spłaty kapitał kredytu bankowego:

 1. Wnioskodawca składa w Banku wniosek o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskiem o kredyt (formularze wniosków udostępnia bank). Do wniosku dołącza:
  1. Dokumentację projektową wykonania instalacji w postaci jednego z dokumentów
   • oferty wykonawcy
   • projektu instalacji
   • projektu budowlano ? wykonawczego (jeśli wymaga tego prawo)
  2. Dokument potwierdzający spełnienie wymogów Prawa budowlanego (jeden z dokumentów):
   • oświadczenie, że do realizacji przedsięwzięcia nie jest wymagane zarówno pozwolenie na budowę, jak i zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych.
   • kopia zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych
   • kopia prawomocnego pozwolenia na budowę
  3. Dokumenty dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej w budynku lub wynajmu pomieszczeń (jeśli dotyczy).
  4. Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania budynkiem / budynkiem w budowie.
  5. Pełnomocnictwo Zarządu/Zarządcy Wspólnoty w formie uchwały.
  6. Inne dokumenty wymagane przez Bank.
 2. Kredytobiorca zawiera umowę na kredyt z dotacją oraz pisemną umowę z Wykonawcą. Od tego momentu może przedkładać w banku faktury do zapłaty wykonawcy z kredytu, zgodnie z podpisaną umową z bankiem.
 3. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia Kredytobiorca i Wykonawca podpisują protokół końcowego odbioru przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji.
 4. Kredytobiorca przedkłada w Banku w terminie nieprzekraczającym 30 dni od zrealizowania przedsięwzięcia następujące dokumenty:
  1. protokół końcowego odbioru
  2. kopie faktur
  3. oświadczenie o niewykorzystywaniu efektu przedsięwzięcia w działalności gospodarczej
  4. dokumenty potwierdzające zgodność kolektora z wymaganą normą
  5. umowę z wykonawcą przedsięwzięcia
  6. inne dokumenty określone w umowie kredytu z dotacją.
 5. Bank po wypłaceniu całości kredytu na koszty kwalifikowane (bezgotówkowym zapłaceniu faktur) i ewentualnym przeprowadzeniu kontroli realizacji przedsięwzięcia, w terminie nieprzekraczającym dwóch miesięcy od otrzymania protokołu końcowego odbioru (a w przypadku nowo wybudowanego budynku mieszkalnego oświadczenia o zamieszkaniu w tym budynku), występuje do NFOŚiGW o środki na dotację na częściową spłatę kwoty kredytu. W przypadku nowo budowanych budynków oświadczenie o zamieszkaniu beneficjent powinien przedłożyć najpóźniej w terminie 9 miesięcy od podpisania protokołu końcowego odbioru przedsięwzięcia, lecz nie później niż do 30 września roku następnego po zawarciu umowy kredytowej.
 6. Dotacja jest wypłacana przez NFOŚiGW na rachunek banku w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo sporządzonego wystąpienia o środki na dotacje.
 7. Bank przekazuje dotację na rachunek kredytobiorcy na poczet spłaty kapitału kredytu w terminie nie przekraczającym dwóch dni roboczych od dnia otrzymania dotacji z NFOŚiGW.

Szczegółowe informacje na temat możliwości i warunków uzyskania kredytu z dotacją NFOŚiGW oraz wzory wniosków można uzyskać w placówkach współpracujących banków.
Lista banków, które zawarły umowy o współpracy z NFOŚiGW.

Dodatkowych informacji o zasadach, warunkach i procedurze ubiegania się o dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych udziela Zespół ds. Banków:
tel: (22) 45 90 964,
fax: (22) 45 90 776,
e-mail: oze3@nfosigw.gov.pl

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejwersja do drukuWSTECZ | GÓRA


 Dopłata do kolektorów słonecznych
Porady eksperta